Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi

Obejmuje członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.

Wersja HTML pliku "Statut"

STATUT
Stowarzyszenia Osób z Nowotworami Głowy i Szyi


Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi jest organizacją powołaną w celu udzielenia wszelkiej pomocy osobom chorym na nowotwory głowy i szyi. Obejmuje członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.
 2. W dalszej części statutu, Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi zwan będzie Stowarzyszeniem.
 3. Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolnie działa na zasadach zawartych Ustawie o Stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jego siedzibą jest miasto Poznań. Stowarzyszenie jest organizacją niezarobkową. Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych.
 5. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą Stowarzyszenia i jego adresem. Stowarzyszenie działa bezterminowo. Stowarzyszenie spełnia warunki Organizacji Pożytku Publicznego.


Cele i formy działania

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  6.1 Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wspierania chorych na nowotwory głowy i szyi, pod względem leczniczym oraz rehabilitacyjnym;
  6.2 Organizowanie grup wsparcia dla chorych i ich rodzin;
  6.3 Organizowanie obozów rehabilitacyjnych dla chorych;
  6.4 Organizowanie innych form pomocy;
  6.5 Propagowanie różnych form leczenia i rehabilitacji wśród chorych na nowotwory głowy i szyi;
  6.6 Prowadzenie profilaktyki w zakresie zachorowań na nowotwory głowy i szyi poprzez działalność naukową i edukacyjną;
 2. Stowarzyszenie prowadzi współpracę ze wszystkimi organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie tych samych zagadnień oraz osobami prywatnymi.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 4. Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej poprzez druk książek, czasopism, broszurek, ulotek, itp.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia są:
  11.1 Członkowie zwyczajni, którymi są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia;
  11.2 Członkowie wspierający, którymi są osoby prawne i fizyczne, wspierające Stowarzyszenie finansowo oraz w inny sposób. Osoby prawne reprezentowane są przez pełnomocnych przedstawicieli;
  11.3 Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy, którzy ukończyli 18 rok życia, utożsamiają się z zasadami i programem stowarzyszenia, wypełnili deklarację członkowską. Decyzję o nadaniu statusu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
  12.1 Wybierania i byci wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
  12.2 Uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia, korzystania z różnych form wspierania i pomocy, a także z jego możliwości naukowych i organizacyjnych;
  12.3 Używania logo Stowarzyszenia;
 3. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w punkcie 12.2 12.3.
 4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące obowiązki:
  14.1 Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach
  14.2 Brania aktywnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia;
  14.3 Uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia i podejmowanych przez nie akcjach ;
  14.4 Stosowania się do podejmowanych postanowień statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia;
  14.5 Regularnego opłacania składek członkowskich, o ile Zarząd nie zwolni ich z tego obowiązku;
 5. Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie:
  15.1 Dobrowolnego wystąpienia;
  15.2 Śmierci;
  15.3 Skreślenia z listy członków;
  15.4 Usunięcia ze Stowarzyszenia:
  15.5 Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie bierze udziału w żadnej formie pracy Stowarzyszenia lub nie opłaca składek przez okres jednego roku. Usunięcie ze Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na skutek postępowania przez członka w sposób sprzeczny ze statutem lub przepisami prawa i ogólnie stosowanymi zasadami etycznymi i moralnymi.
  15.5 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka Stowarzyszenia o wykluczeniu podając przyczyny i wskazując na prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia;
  15.6 Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.


Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  16.1 Walne Zgromadzenia;
  16.2 Zarząd Stowarzyszenia;
  16.3 Komisja Rewizyjna;
 2. Walne Zgromadzenie:
  17.1 Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich Członków Stowarzyszenia i zwoływane jest przez Zarząd, co 3 lata jako zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze; 17.2 Zwołując Walne Zgromadzenie Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich Członków Stowarzyszenia przynajmniej 2 tygodnie przed jego terminem.
  17.3 Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać: porządek obrad, miejsce zebrania i jego termin.
  17.4 Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał poza porządkiem obrad.
  17.5 W przypadku, kiedy pierwszy termin nie ma 50% członków Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo rozwiązać Walne Zgromadzenie, następnie zwołać kolejne po upływie 15 minut. Ma ono prawo obradować i podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych Członków Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  18.1 Z własnej inicjatywy;
  18.2 Na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  18.3 Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
  18.4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania Komisji Rewizyjnej a porządek obrad może obejmować wyłącznie sprawy ujęte we wniosku o zwołanie zebrania.
 4. Raz do roku w okresie do 30 kwietnia Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze z działalności za rok poprzedni oraz uchwala i zatwierdza budżet na następny rok oraz działalność Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji wyłącznych Walnego Zgromadzenia, poza wskazanymi w innych
  miejscach niniejszego statutu należą:
  20.1 Podejmowanie uchwał;
  20.2 Uchwalanie planu i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie jego bilansu;
  20.3 Uchwalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia;
  20.4 Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  20.5 Udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia;
  20.6 Podejmowanie uchwał w innych sprawach, o ile Walne Zgromadzenie uzna za stosowne objęcie ich swoimi kompetencjami;
  20.7 W miarę potrzeby, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może wybierać w czasie trwania kadencji nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną lub dokonywać zmian w ich składzie.
 6. Zarząd Stowarzyszenia, w liczbie 4 do 11 członków, konstytuując się wybiera ze swojego grona Prezesa, który kieruje pracami Zarządu przez okres 3 lat. Nowo wybrany Prezes proponuje, spośród członków Zarządu, kandydatów na stanowiska: Z-cy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.
  Zadania Zarządu::
  • Kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
  • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  • Składanie w jego imieniu oświadczeń oraz zaciąganie zobowiązań (konieczne jest działanie dwóch osób: Prezes + członek Zarządu);
  • Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, składanie sprawozdań z ich wykonania;
  • Przyjmowanie oraz skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
  • Rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia
 7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  - Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 9. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza.
  24.1 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  24.2 Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  24.3 Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje społecznie;
  24.4 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym;
  - Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim z
  członkiem Zarządu
  24.5 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
  • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń i żądanie
  • wyjaśnień;
  • wnioskowanie w razie potrzeby o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 10. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa. Głosowanie jest jawne, może być tajne na żądanie przynajmniej 1/5 ogólnej liczby uczestników zebrania.


Majątek Stowarzyszenia

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z :
  26.1 Składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia nie częściej, niż co 12 miesięcy. Składki są płatne jeden raz w roku, z góry, do dnia 31 marca każdego roku, na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
  26.2 Darowizn i dotacji od osób i instytucji
  26.3 Ofiarności publicznej
  26.4 Spadków i zapisów z tym, że Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku jedynie wtedy, gdy jest to oczywiste, że aktywa spadku przeważają nad pasywami oraz składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwami inwentarza.
  26.5 Wpływów z działalności statutowej
 2. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Majątkiem zarządza Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może podpisać umowę o przeznaczeniu określonej dotacji lub dofinansowania na określony cel związany z zakresem działalności Stowarzyszenia.
 4. Statut Stowarzyszenia zabrania:
  29.1 Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  29.2 Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  29.3 Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  29.4 Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób bliskich.


Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. O rozwiązaniu Stowarzyszenie i zmianie jego statutu decyduje Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjna składającą się z członków Stowarzyszenia.
 2. O ile Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia nie zadecyduje inaczej, majątek Stowarzyszenia po likwidacji, przeznaczony będzie na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
 3. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy ustawy: Prawo o Stowarzyszeniach.